نامه سرگشاده دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران به دکتر مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1399/4/4
نامه سرگشاده دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران  به دکتر مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بابت گرانی مصالح و فولاد
 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????