انتخابات هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران توسط وزارت کار تأیید شد. چاپروابط عمومی - 1396/3/2


 به دنبال برگزاری انتخابات کانون سراسری انبوه سازان در دی ماه ۱۳۹۵، وزارت کار اعتبارنامه هیأت مدیره دوره پنجم کانون را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی کانون، بر اساس اعتبارنامه تایید شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای منتخب هیأت مدیره و بازرسین کانون سراسری انبوه سازان ایران تایید شدند.

جمشید برزگر رئیس ،

احمدرضا جوکار نایب رییس،

 سید محمد مرتضوی خزانه‌دار ،

 فرشید پورحاجت دبیر و عضو هیأت مدیره ،

و احمد تولا، محمود احمد شعربافی، سعید ساعی شاهی، علی اکبر زورقچیان، کسری امیری راد، محمود پژوم و علی عندلیبی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره معرفی شدند.

همچنین عسگر صداقتی به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره و شهریار شهباز گهرویی، سید مجید نیک‌نژاد و جواد کوچک‌زایی به عنوان بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران تأیید شدند.

انتخابات هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ و طی مجمع عمومی کانون در حضور انجمن های عضو از استانهای سراسر کشور برگزار شد. اعضای هیأت مدیره به مدت ۳ سال و بازرسان به مدت یک سال فعالیت خواهند کرد.

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????