كميسيونهاي تخصصي كانون سراسري چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1394/6/17


   طبق بند ششم ماده 34 اساسنامه کانون سراسری انبوه سازان ایران ، هیئت مدیره اقدام به تشکیل کمیسیون های تخصصی کانون نموده است. 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????