ساختار تشکیلاتی کانون سراسری چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1391/8/21مستندات قانونی و چگونگی تشکیل کانون

در اجرای ماده131 قانون کار مصوب 1369 و آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن و بمنظور هماهنگی در فعالیت های انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور وهدایت و راهنمایی آنان در زمینه های مختلف و با هدف حفظ حقوق و دفاع از منافع قانونی اعضاء از طریق هماهنگ ساختن کوشش ها وفعالیت های انجمن های عضو و ایجاد زمینه های مطلوب برای همکاری ، تبادل نظر، انتقال تجربیات وتجمیع امکانات و در نهایت به جهت اعتلای کمی و کیفی امر سازندگی و ارتقاء دانش فنی ، کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تشکیل و در تاریخ 29/3/83 بشماره 509 در وزارت کار و اموراجتماعی بطور رسمی به ثبت رسید.

پس از انتخابات هیأت رئیسه کانون ، از بدو تأسیس تاکنون بطور معمول و بصورت مستمر هر دوهفته یکبار و غالباً بر حسب ضرورت هر هفته جلسات مربوطه با حضور اعضا هیأت مدیره ، بازرسین و اعضاء علی البدل برگزار گردیده که بمنظور برقراری تعامل بیشتر در برخی از جلسات از رؤسا یا دبیران انجمن های استانی نیز دعوت بعمل آمده است.

شایان ذکر است قبل از تشکیل کانون سراسری انبوه سازان، حدود 40% اعضاء انجمنهای صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استانها بصورت سازندگان حقیقی فعالیت می نمودند و امروزانجمنهای صنفی مذکوردر 30 استان کشور با بیش از 6000 عضوحقیقی و حقوقی و صدها میلیارد سرمایه فعالیت می نمایند که بیش از 80% آنها را اشخاص حقوقی تشکیل می دهند.

در رابطه با بیان تأثیرحضور این تشکل حرفه ای درافزایش تولید مسکن ، ذکر این نکته به تنهای کافی است که سهم بخش خصوصی در امرتولید مسکن و کارهای عمرانی در کشور بنا به اذعان اکثرصاحبنظران به میزان 97% می باشد که میزان مشارکت انبوه سازان را در سال 88 تا حدود 75% میتوان تلقی نمود.

البته حمایت های دولت بویژه وزارت مسکن و شهرسازی درایجاد هدایت این تشکل در دستیابی به توفیقات اجرایی خود بسیار سازنده و مؤثر بوده است که انشاالله با توسعه این حمایت های ، مسائل و مشکلات اجرایی این صنف آبادگر با شتابی بیشتر حل و فصل گردد. بدیهی است با این ترتیب فراهم شدن زمینه رونق ساخت و ساز و سازندگی در بستری مطمئن به نوبه خود موجب رضایت عامه و همچنین ایجاد اشتغال و فعال شدن صدها حرفه وابسته به صنعت ساختمان می گردد. 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????